એવર-પાવર ઇન્ડસ્ટ્રી કું., લિ.
Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
ઇ-મેલ: [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]  or  [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]

અમે તમામ પ્રકારના ઉત્પન્ન કરીએ છીએ

Gકાન માટે તેલ પંપ

ગિયર્સ_ઓઇલ_પમ્પ્સ
 ગિયર્સ_ઓઇલ_પમ્પ્સ
 
ગિયર્સ_ઓઇલ_પમ્પ્સ
ગિયર્સ_ઓઇલ_પમ્પ્સ
 
 
ગિયર્સ_ઓઇલ_પમ્પ્સ
 ગિયર્સ_ઓઇલ_પમ્પ્સ
 
ગિયર્સ_ઓઇલ_પમ્પ્સ
 ગિયર્સ_ઓઇલ_પમ્પ્સ
 
ગિયર્સ_ઓઇલ_પમ્પ્સ
ગિયર્સ_ઓઇલ_પમ્પ્સ
 

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
ઇ-મેલ: [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]  or  [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]