બેવલ ગિયર ઓપરેટર

BA શ્રેણી બેવલ ગિયર ઓપરેટર
મોટા ટોર્ક બેવલ ગિયર એક્ટ્યુએટર્સ
ગેટ અને ડિસ્કનેક્ટિંગ વાલ્વ માટે ગિયર એક્ટ્યુએટર્સ
ડબલ મોટા ટોર્ક બેવલ ગિયર એક્ટ્યુએટર્સ
ગેટ અને ડિસ્કનેક્ટિંગ-વાલ્વ માટે ડબલ ગિયર એક્ટ્યુએટર્સ

બેવલ ગિયર એક્ટ્યુએટર

ભાગ યાદી અને સામગ્રી
ના સામગ્રી
1 ASTM A193 B7
2 ASTM A216WCB
3 એનબીઆર
4 ASTM A193 B7
5 ASTM A216 WCB
6 બિન એસ્બેસ્ટોસ
7 ASTM A295
8 ASTM A148
9 ASTM A576-1045
10 ASTM A295
11 ASTM A216 WCB
12 ASTM A307-B-Zn
13 ગેલ્વેનલાઈઝ્ડ ટ્યુબ
14 ASTM A307-B-Zn
15 બિન એસ્બેસ્ટોસ
16 ASTM A295
17 ASTM A53
18 ASTM A322
19 ASTM A53
20 સીએમ 65
21 ASTM A36
22 ASTM A216 WCB
23 ASTM A193 B7
24 ASTM A53
25 ASTM A36
26 ASTM A193 B7
    માળખાકીય લાક્ષણિકતાઓ:

1, સરળ માળખું, સંવેદનશીલ ચળવળ

2, ઓછા અવાજે કામ કરવું

3, મોટા આઉટપુટ ટોર્ક

4, સુંદર અને વિશ્વસનીય દેખાવ

પાછળ